Welcome to our sitesspark.com
X

Elie Mcintyre

  • Nhiều người không hiểu, không biết lợi tha là thật sự tự lợi. Tự lợi thường hay hại mình, đối với người khác cũng bất lợi, chúng ta thường nói là dùng tâm sai, vì sao dùng sai tâm? Vẫn là do mê mà không giác, giác chắc chắn không như vậy. Ở đây quan trọng nhất, học Phật nhất định phải buông bỏ cái ta. Quý vị xem trong kiến tư phiền não, cái…[Read more]

  • Elie Mcintyre became a registered member 4 months, 1 week ago

X
Welcome to our sitesspark.com